வீதி விபத்துக்களும் உடனே செய்ய வேண்டியவைகழும்

Sri Lanka Road Accidents & First aid
இலங்கையில் சராசரியாக 10 நிமிடத்துக்கு ஒரு வீதி விபத்து இடம் பெறுகிறது.

Read More